کرمانشاه

شعار سال

ریاست – دکتر اسماعیل رضایی

  مشخصات مسئول واحد ...

دانشجویان نمونه و برگزیدگان المپیاد علمی دانشگاه تهران

برگزیدگان بیست و هشتمین جشنواره دانشجوی نمونه و بیست و چهارمین المپیاد علمی دانشجویی، با حضور رییس دانشگاه تهران تقدیر شدند. (بیشتر…)

دانشجویان نمونه و برگزیدگان المپیاد علمی دانشگاه

برگزیدگان بیست و هشتمین جشنواره دانشجوی نمونه و بیست و چهارمین المپیاد علمی دانشجویی، با حضور رییس دانشگاه تهران تقدیر شدند. (بیشتر…)

دانشجویان نمونه و برگزیدگان المپیاد علمی

برگزیدگان بیست و هشتمین جشنواره دانشجوی نمونه و بیست و چهارمین المپیاد علمی دانشجویی، با حضور رییس دانشگاه تهران تقدیر شدند. (بیشتر…)

دانشجویان نمونه و برگزیدگان المپیاد

برگزیدگان بیست و هشتمین جشنواره دانشجوی نمونه و بیست و چهارمین المپیاد علمی دانشجویی، با حضور رییس دانشگاه تهران تقدیر شدند. (بیشتر…)

دانشجویان نمونه و برگزیدگان

برگزیدگان بیست و هشتمین جشنواره دانشجوی نمونه و بیست و چهارمین المپیاد علمی دانشجویی، با حضور رییس دانشگاه تهران تقدیر شدند. (بیشتر…)

دانشجویان نمونه و برگزیدگان المپیاد علمی دانشگاه تهران تقدیر

برگزیدگان بیست و هشتمین جشنواره دانشجوی نمونه و بیست و چهارمین المپیاد علمی دانشجویی، با حضور رییس دانشگاه تهران تقدیر شدند. (بیشتر…)

دانشجویان نمونه و برگزیدگان المپیاد علمی دانشگاه تهران تقدیر شدند

برگزیدگان بیست و هشتمین جشنواره دانشجوی نمونه و بیست و چهارمین المپیاد علمی دانشجویی، با حضور رییس دانشگاه تهران تقدیر شدند. (بیشتر…)

Template Design:Dima Group