مبانی چالش ها و راهکارها

به استحضار می رساند همایش ملی” سنجش علمی و آزمون های ورودی آموزش عالی، مبانی، چالش ها و راهکارها” در مورخ 14 و 15 شهریور 1400 به آدرس https://sanjeshconf.ut.ac.ir قابل مشاهده است، متقاضیان جهت مشکارت فعال با ارائه مقاله یا حضور در همایش اقدام لازم را به عمل آورند.

Template Design:Dima Group