زمان انتخاب واحد

دانشجویان محترم زمان انتخاب واحد نیسمال دوم 99 از تاریخ 99/12/2 الی 99/12/4 می باشد.

ضمناً جهت انتخاب واحد به سامانه دانشجویی به آدرس  https://www.kshr.ac.ir/StudentLoginForm.aspx?Language=Fa&Status=Students&lr=lang_fa مراجعه فرمائید.

Template Design:Dima Group