قوانین و مقررات

کلیات‌ آیین‌نامه‌ تأسیس‌ موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ غیردولتی‌ غیرانتفاعی‌
(مصوب‌ چهل‌ و یکمین‌ جلسه‌ مورخ‌ 23/7/64 شورایعالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌)

به‌ منظور بسیج‌ کلیه‌ امکانات‌ مملکت‌ در امر گسترش‌ آموزش‌ عالی‌ کشور، موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ غیرانتفاعی‌ با اهداف‌ زیر تأسیس‌ می‌شوند.
1 – ارتقاء سطح‌ دانش‌ و فرهنگ‌ جامعه‌ .
2 – تأمین‌ نیروی‌ انسانی‌ متخصص‌ مورد نیاز کشور .
3- گسترش‌ آموزش‌ عالی‌ در کشور به‌ نحوی‌ که‌ بتواند پاسخگوی‌ عطش‌ جامعه‌ برای‌ کسب‌ علم‌ باشد.
4- کمک‌ به‌ بسیج‌ و استفاده‌ از همه‌ مدرسان‌ و استادان‌ جامعه‌ در امر آموزش‌ عالی‌ .
5- ایجاد زمینه‌ مناسب‌ برای‌ فعالیت‌ همه‌ جانبه‌ مردم‌ در امر گسترش‌ و اعتلای‌ دانش‌ و پژوهش‌ کشور .
6-موسساتی‌ که‌ بر طبق‌ آموزش‌ عالی‌ رسمی‌ کشور فعالیت‌ می‌کنند و مانند موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ وابسته‌ به‌ دولت‌ موظف‌ به‌ رعایت‌ کلیه‌ ضوابط‌ و مقررات‌ (مربوط‌ به‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌) اعم‌ از فضای‌ آموزشی‌، امکانات‌ تجهیزات‌، نسبت‌ استاد به‌ دانشجو، کیفیت‌ علمی‌ استادان‌، امکانات‌ رفاهی‌ امکانات‌ کمک‌ آموزشی‌، گزینش‌ علمی‌ و اخلاقی‌ دانشجویان‌ و آئین‌نامه‌های‌ آموزشی‌ می‌باشند.

7- موسساتی‌ که‌ خارج‌ از ضوابط‌ آموزش‌ عالی‌ رسمی‌ کشور (از نظر مقاطع‌ تحصیلی‌ و مقررات‌ آموزشی‌ و غیره‌) و با نظام‌ آموزشی‌ آزاد فعالیت‌ می‌کنند.

8- نحوه‌ صدور مدارک‌ تحصیلی‌ به‌ ترتیب‌ زیر خواهد بود:
الف‌- موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ نوع‌ اول‌ مدرک‌ رسمی‌ که‌ مورد تأئید وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌ می‌باشد صادر می‌کنند.
ب‌ – موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ نوع‌ دوم‌ گواهینامه‌ داخلی‌ که‌ رسمیت‌ نداشته‌ و فاقد ارزش‌ استخدامی‌ است‌ صادر می‌کند.

9- معافیت‌ تحصیلی‌ فقط‌ شامل‌ دانشجویان‌ موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ نوع‌ اول‌
(یعنی‌ موسساتی‌ که‌ کلیة‌ ضوابط‌ گسترش‌ آموزش‌ عالی‌ را که‌ توسط‌ وزارت‌ فرهنگ‌
و آموزش‌ عالی‌ تعیین‌ شده‌ است‌ رعایت‌ کرده‌ باشند) خواهد شد.

10-برنامه‌ آموزشی‌ و آیین‌نامه‌های‌ مربوط‌ به‌ امور آموزشی‌ و امتحانی‌ و انضباطی‌ و شرایط‌ پذیرش‌ علمی‌ دانشجو و مدت‌ دوره‌ تحصیلی‌ و نوع‌ دانشنامه‌ای‌ که‌ اعطاء خواهد شد باید توسط‌ رئیس‌ موسسه‌ تهیه‌ و پس‌ از تصویب‌ هیئت‌ امناء برای‌ تصویب‌ نهایی‌ به‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌ ارسال‌ گردد.

Template Design:Dima Group